Роднай краіне прысвячаецца.

Вялікую выхаваьную работу педагагічны калектыу і пярвічная арганізацыя АА « БСЖ” ДНУ “ Квасоуская сярэдняя школа” праводзіць па патрыятычную выхаванню і фарміраванню павагі у моладзі  да нашай краіны.  І сярод гэтых мерапрыемствау значнае месца займае работа  по распаусюджванню беларускай мовы і літаратуры. Гэта конкурс чытальнікау і аматарау беларускай паэзіі, конкурс выканауцау музычных творау на вершы беларускіх паэтау. Вучні і самі пішуць вершы. У навучальнай установе праводзіцца акцыя “ Размауляй са мной па- беларуску”.  Праводзіцца спецыяльныя святы, прысвечаныя Дню роднай мовы. Такая работа спрыяе фарміраванню у вучняу сапрауднай любові да роднага краю, малай Радзімы, роднай хаты. Педагогі, члены пярвічнай арганізацыі  АА “ БСЖ” і самі выступаюць на сцэне школы і перадаюць пяштоту беларускай мовы падрастаючаму пакаленню.

Роднай краіне прысвячаецца. Роднай краіне прысвячаецца.